Zenyo Jiu Jitsu

Author: Zenyo Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

10 Jiu Jitsu Submissions From Old-School Judo

Jiu Jitsu began nearly 600 years ago in Japan. The techniques of Jiu Jitsu were then changed into Judo by Jigoro Kano in 1882. Learn and incorporate the ten most effective submissions of Judo into your training and watch your results improve significantly.

Read More »
Zenyo Jiu Jitsu Historical Photo
Jiu Jitsu

The Most Influential Jiu Jitsu Fighter You’ve Never Heard Of

He was called the last great Jiu Jitsu master. He said he learned Jiu Jitsu by “practicing catching eels in his bare hands and watching snakes swallow frogs.” He said he “would never give in,” even at the cost of a broken limb or unconsciousness. He gained his stature by proving his art against the rise of Kodokan Judo.

Read More »